Nová legislativa

Musím vás upozornit na novou legislativu Evropské Unie, která vstupuje v platnost počínaje 1.1.2013, kterou se je nutné řídit. Vstoupilo totiž v platnost nové nařízení, regulující zpěv a hudební produkci na veřejném prostranství:


Pro účely tohoto nařízení se rozumí zpěvem hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu LAeq,T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č. 1 k tomuto nařízení; hlukem s tónovými složkami je vždy hudba nebo zpěv.


Dle PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 828/2012 ze dne 6. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2012/211/EU o koordinaci v oblasti zpěvu, Evropská Komise přijala toto nařízení: veškerá hudební produkce je povolena pouze po řádně podané žádosti s použitím formuláře E51996/8/B0 pro každou interpretovanou píseň.


Ustanovení o jednotném postupu pro vyřizování žádostí ústící v kombinovaný doklad, který bude v rámci jediného správního aktu zahrnovat jak povolení ke zpěvu dané písně, tak povolení k hudebnímu doprovodu, by měla přispět ke zjednodušení a harmonizaci pravidel, která se v současnosti používají v členských státech. Toto procesní zjednodušení již bylo několika členskými státy zavedeno, přičemž s sebou přineslo účinnější postup jak pro hudební interprety, tak pro kontrolní orgány, a umožnilo snáze kontrolovat oprávněnost zpěvu dané písně legálnost jejího textu zejména s ohledem na nepříznivý vliv na mladistvé.


Evropská komise vypracovala v roce 2011 v rámci uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 3108/2006/ES, o kontrolách kulturních materiálů vstupujících do Společenství nebo je opouštějící, návrh „společného ohlašovacího formuláře Evropské unie“. Formulář měl být jednotně implementován ve všech členských státech k 1. září 2012, nejpozději však k 1. lednu 2013. To iniciovalo vznik novely, která nahrazuje dosavadní přílohu zákona č. 3553/2008 Sb. novou přílohou, tedy společným ohlašovacím formulářem E51996/8/B0 Evropské unie. Oproti původnímu tiskopisu z přílohy zákona č. 3553/2008 Sb. nepožaduje nový formulář žádné nové informace, naopak již neobsahuje požadavek na deklarování playlistu 3 dny předem s potvrzením obsluhy restaurace. Od roku 2007 je hraniční množství pro plnění ohlašovací povinnosti zpěvu stanovena na 5 písní za večer.


V listinné podobě bude možné si jej vyzvednout na každém úřadu Evropské kultury v předpokládaných 3 základních jazykových verzích, tj. české, anglické a ruské.

Formulář ke stažení